Bizi Takip Edin

"KAPAKLIMIZ İÇİN ELELE"
Büyük Önder Atatürk
KAPAKLI KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE MECLİSLER YÖNERGESİ

KAPAKLI KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1: Kapaklı Kent Konseyi Çalışma Gruplarının oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Kapaklı Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Kapaklı Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent Konseyi: Kapaklı’daki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Kapaklı Kent Konseyini,
c) Çalışma Grupları: Kapaklı Kent Konseyi tarafından oluşturulan Gönüllü Çalışma Gruplarını,
ç) Temsilci: Çalışma Grubu’nu temsil eden Çalışma Grubu Temsilcisini
d) Genel Sekreterlik: Kapaklı Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni

e) Yürütme Kurulu: Kapaklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu

f) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Grupları
Tanımı, Amacı, Oluşumu ve Organları

Tanımı
Madde 4:Kent Konseyi’nin görevleri arasına giren alanlarda projeler üretmek ve uygulamak amacıyla ayrıntılı çalışmalar yapmak üzere gönüllülerden oluşan, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı yapılardır.

Amaç
Madde 5: Çalışma Gruplarının amacı, kentin öncelikli sorunları doğrultusunda katılımcılığı ve kente aidiyet bilincini geliştirmek, hemşerilik hukukunu oluşturmak, kültür ve sanat alanında çalışmalar yapmak üzere gönüllü çalışma esasına dayalı olarak bir araya gelmek ve çözüm üretmektir.
Oluşumu
Madde 6: Çalışma Grupları en az 5 kişiden oluşur. Yaptıkları çalışmaları kendi grup toplantılarında görüşerek nihai rapor haline getirirler. Oluşturulan bu rapor Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletilir.

Madde 7: Çalışma Gruplarının oluşumu aşağıdaki şekildedir;
a) Çalışma gruplarının oluşturulması, genel kurulun ve genel kurulun yetki vermesi üzerine yürütme kurulunun yetkisi dahilindedir.
b) Çalışma Gruplarında yer alacak kişiler Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Çalışma grubu aralarından bir kişiyi Temsilci olarak seçer. Çalışma Grubunun, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlikle ilişkileri temsilcisi aracılığıyla gerçekleşir.
c) Çalışma Grubunun görev süresi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
ç) Çalışma Grupları, üyeliğe alma ve üyelikten çıkarma ile ilgili aldığı grup kararlarını Genel Sekreterlik aracılığı ile Yürütme Kuruluna onaylatmak zorundadır.
d) Kent Konseyi Başkanı, Çalışma Gruplarını kendi başkanlığında toplantıya çağırabilir.

Çalışma Gruplarının Organları
Madde:8

Çalışma Gruplarının organları şunlardır:
a) Çalışma Grubu Temsilcisi
b) Çalışma Grubu Raportörü
c) Çalışma Grubu Üyeleri

 

Çalışma Grubu Temsilcisi

Madde 9:

a) Çalışma Grubu Temsilcisi, Çalışma Grubunda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir.

b) Çalışma Grubu Temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır;
1) Kapaklı Kent Konseyi Başkanı ve Kapaklı Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, grup çalışmaları hakkında bilgi verir.
2) Çalışma Grubunu temsil eder.
3) Çalışma Grubu Temsilcisi, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde grup üyeleri ve düşüncelerini dikkate alır.
4) Grup çalışmalarının Kapaklı Kent Konseyi’nin hedef, ve planlarına uygunluğunu sağlamak ve izlemekle yükümlüdür. Temsilci bu anlamda alınan kararların, hazırlanan projelerin ya da eylem planlarının grup içinde kimler tarafından ve ne zaman uygulanacağına dair işbölümünü yapar, uygulama sonrası geri bildirimi sağlayabilmek için çeşitli göstergeler belirler.
5) Temsilci, üyeler arasındaki iletişimi sağlar. Toplantıları yönetir. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak bir sonraki toplantıda üyeleri bilgilendirir. Grup çalışmaları ile ilgili salon düzenlemesi, araç gereç, ekipman, kırtasiye vb. talepler, çalışma grubu kararı ile Temsilci tarafından Kapaklı Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletilir.

Çalışma Grubu Raportörü

Madde 10: Çalışma Grubu Raportörünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Çalışma Grubu toplantılarını Grup Temsilcisi ve Kapaklı Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
b) Çalışma Grubu üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini sağlar.
c) Yürütme Kuruluna sunulacak raporları hazırlar.

 

Çalışma Grubu Üyeleri
Madde 11: Çalışma Grubunun üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Çalışma Grubu üyeleri, çalışma grubu toplantılarına iştirak eder,
b) Çalışma Grubu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, çalışma grubunun proje ve etkinliklerinde görev alır.
c) Çalışma gruplarında, gönüllülük esasına dayalı katılım esastır. Mazeret bildirmeksizin 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yürütme Kurulu kararıyla düşer.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Madde 12: Çalışma Grupları; yürütme kurulunun bilgisi dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir.

Madde 13: Çalışma Grupları üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Çalışma Grupları her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

Madde 14: Çalışma Gruplarında görev alan üyeler; Genel Sekreterlikten temin edecekleri üye kayıt formunu doldurmalıdır.

Madde 15: Çalışma Grupları Temsilcileri, çalışmalar ve projeler hakkında Genel Sekreterliği sürekli bilgilendirir.

Madde 16: Çalışma grupları kararları, oy çokluğu ile alınır.

 

Üyelikten Ayrılma
Madde 17: Çalışma Grupları üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Çalışma Grubu Temsilcisine ya da Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini belirtir. Yürütme kurulunun onayından sonra üyeliği düşmüş sayılır. İstifa eden üye yarım kalan projeleri hakkında çalışma grubu üyelerine ve temsilciye  yazılı bilgi ve belgeleri vermekle sorumludur.

 

Üyelikten Çıkarılma
Madde 18:

a) Kapaklı Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Kapaklı Kent Konseyi Çalışma Grupları Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çalışma Grupları ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
b) Çalışma Grupları üyeliğinden çıkarılma kararı; Çalışma Grubu kararı ve bu kararın Kapaklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

 

Yönerge Değişikliği
Madde 19: Kapaklı Kent Konseyi Çalışma Grupları Çalışma Yönergesi, Kapaklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurula yönerge değişiklik talebinde bulunması ve Genel Kurulun kabul etmesiyle gerçekleşir.

Yürütme
Madde 20: Bu yönerge hükümlerini Yürütme Kurulu yürütür.

Yürürlük
Madde 21: Bu yönerge hükümleri; Kapaklı Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

 

İndir