Bizi Takip Edin

"KAPAKLIMIZ İÇİN ELELE"
Büyük Önder Atatürk
KAPAKLI KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

KAPAKLI KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
I. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR


Madde 1. Amaç 
Bu yönergenin amacı, Kapaklı kent yaşamında kent vizyonunu ve hemşerilik bilincini geliştirmek, kentin hak ve hukukunu korumak, sürdürülebilir kalkınma, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hesap verilebilirlik, birlikte yönetim ilkelerini hayata geçirmek ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak üzere kurulan "Kapaklı Kent Konseyi"nin çalışma, yöntem ve ilkelerini belirlemektir.
Madde 2. Kapsam 
Bu yönerge Kapaklı kent konseyinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Madde 3. Tanımlar 
Bu yönergenin uygulanmasında;
a)Belediye: Kapaklı Belediyesi'ni,
b)Kent Konseyi: Kapaklı'da bulunan merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplumun ve yurttaşların ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
c)Yürütme Kurulu: Kapaklı Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,
ç)Başkan: Kapaklı Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından seçilen Kent Konseyi Başkanını,
d)Meclisler ve Çalışma Grupları: Kapaklı Kent Konseyi'nin görev alanında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde, çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
e)Yerel Gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21' inci yüzyılın gündemini belirleyen "Gündem 21" başlıklı eylem planının 28' inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için "Yerel Gündem 21" olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,
f)Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve çok taraflı toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

II. KAPAKLI KENT KONSEYİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ 

Madde 4. Kapaklı Kent Konseyinin Kuruluşu 
Kapaklı Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. maddesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 8 Ekim 2006 günlü ve 26313 sayılı Resmi Gazete ile 6 Haziran 2009 tarih ve 27250 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikleri içeren "Kent Konseyi Yönetmeliği" kapsamında kurulmuştur.
Kent Konseyi Genel Kurulu ilk toplantısını Kapaklı Belediye Başkanının çağrısı üzerine yapar. 
Toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
 Divanın oluşumunu takiben Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimini yapar.

 Madde 5. Kapaklı Kent Konseyinin Görevleri 
a) Kent sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Yerel yönetimlerde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerini içeren yönetim anlayışını yaşama geçirmek, katkıda bulunmak,
c) Kent ile ilgili temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama, izleme ve karar alma süreçlerinde katılımcılığı sağlayarak, tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşmasına katkıda bulunmak,
d) Kentin sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, çevresel ve benzeri değerlere ilişkin önceliklerini belirleyip, sahip çıkmak ve geliştirmek, çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini yerel yönetime iletmek, uygulanmasını takip etmek ve "Yürütme Kurulu"nu bu konularda yetkilendirmek,
e) Yerel yönetimin sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli planları ve projeleri kent konseyinde hazırlamak, bu proje ve planları tartışılması sonucu yerel yönetime iletmek ve uygulanmasını takip etmek,
f) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
g) Sürdürülebilir kalkınma anlayışının ve kentin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılığın artırılması ve yoksulluğun giderilmesi amacıyla kent sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı kent toplantılarını düzenlemek, bu konuda oluşan programlara katkı ve destek sağlamak,
ğ) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere belediyeye gönderilmesini sağlamak,
h) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
ı) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkilerinin arttırılmasına destek vermek ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
i) Kentimizin sorunlarının çözümü amacı ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,
j) Kuruluş amacına uygun alanlarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla projeler hazırlamak, bu kuruluşların hibe, bağış, gibi imkânlarını kente sunmak,
k) Kapaklı lobisi oluşturarak kentimizin tanıtımına, katkıda bulunmak,
l) Kuruluş amacına uygun alanlarda araştırma ve incelemeler yaptırmak ve yayınlamak,
m) Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi, derleme ve değerlendirme merkezleri kurmak, ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum, ihtisas fuarı, panel ve konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliştirici ve katılımcı toplantılar ve etkinlikler düzenlemek,
Kapaklı Kent Konseyinin görevleridir.

 Madde 6. Çalışmaİlkeleri 
Kapaklı Kent Konseyi,
a) "Kente sahip çıkma", "aktif katılım" ve "çözümde ortaklık" ilkelerinin bütünlüğüne ve Kapaklı'nın yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Antlaşmaları ile diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini esas almak,
ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek ve benimsetmek ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını yürütür.

III. KAPAKLI KENT KONSEYİNİN YAPISI 
Madde 7. Kent Konseyinin Oluşumu 
Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a)Kapaklı İlçe kaymakamı veya temsilcisi,

b) Kapaklı Belediye başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere kaymakam tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanan Kapaklı ilçe Mahalle Muhtarlarının kendi aralarından seçecekleri 20 temsilci,

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.   

Madde 8. Yeni Katılımlar 
Kent Konseyi yeni katılımlara açıktır. Kent konseyine kurumsal başvurular, "Yürütme Kurulu" tarafından değerlendirilerek Kent Konseyi'nin bir sonraki ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.
Madde 9. Kapaklı Kent Konseyi Üyeliğinin Başlaması 
a) Kurumların temsilcisi olan konsey üyelerinin üyelikleri, temsil ettikleri kurumun yazılı bir kararı ve bu kararın yürütme kuruluna sunulmasıyla başlar.
b) Kent Konseyi meclislerinin ve çalışma gruplarının seçtiği üyelerin üyelikleri, seçime dair işlemin Yürütme Kurulu'na bildirilmesiyle başlar.
c) Kurumların temsilcisi olacak konsey üyelerinin; bilgi birikimi, Kent Konseyinin amaçlarına uygun olanlar ve bu görevi mesai kavramına bağlı olmadan, mazeret üretmeksizin, gönüllü olarak yapacak kimseler arasından seçilmesi özellikle istenir.

Madde 10. Kapaklı Kent Konseyi Üyeliğinin Sona Ermesi ve Boş Üyeliklerin Tamamlanması 
a) Bir konsey üyesinin; Konsey üyeliğinden yazılı başvuruyla istifa etmesi, temsilcisi olduğu kurum tarafından bu görevinden azledilmesi veya görevinden ayrılması halinde Konsey üyeliği sona erer. Konsey üyesinin bu durumunun yürütme kuruluna yazılı olarak bildirilmesi zorunlu olmakla birlikte, bu durum genel sekreterlikçe takip ve tespit edilerek doğrudan yürütme kuruluna getirilebilir. Genel sekreterliğin bildirimi üzerine ilgilinin konsey üyeliğine yürütme kurulu kararıyla son verilir ve durum üyeye ve kurumuna üç gün içinde yazıyla bildirilir. 
b) Belediye Başkanının ve muhtarların üyelikleri, ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer. 
c) Kent Konseyi Genel Kurulu toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır. Bu sebeple üyeliği sona erenlerin durumu kendilerine ve temsil ettikleri kuruma genel sekreterlikçe üç gün içinde yazıyla bildirilir.
Üyelikleri düşen Kent Konseyi üyelerinin yerine, resen ya da Yürütme Kurulunun yazılı talebi üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca temsilci olarak yeni bir üye görevlendirilir. 

IV KAPAKLI KENT KONSEYİNİN ORGANLARI 
Madde 11. Kent Konseyi Organları 
Kapaklı Kent Konseyinin organları;
a)Genel Kurul,
b)Yürütme Kurulu,
c)Meclisler ve Çalışma Gruplarından,
ç)Kent Konseyi Başkanından oluşur. 
A. Genel Kurul 
Madde 12. Toplanması, Seçim ve Çalışma Esaslarını Belirlemesi

Madde 13. Genel Kurul Toplantı Çeşitleri 
Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olmak üzere 2 şekilde toplanabilir.
a) Olağan Genel Kurul Toplantısı: Kent Konseyi Genel Kurulu, Ocak ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan olarak toplanır.
b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Kent Konseyi Genel Kurulu; Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan veya Kent Konseyi üyelerinin 1/3'ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önerge olarak teklif edilemez.
Madde 14. Genel Kurul Çalışma Yöntemi 
a)Genel Kurul Toplantı Gündemi, Tarihi, Yeri, Saati 
Kent Konseyi Yürütme Kurulu, toplantı gündemini, yerini, tarihini ve saatini uygun iletişim araçları ile üyelere ve halka duyurur. Toplantılar halka ve basına açıktır.
Genel Kurul Toplantısından önce eklenmesi talep edilen gündem maddeleri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında, önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılabilmesi için, üye tam sayısının 1/3' nün yazılı önerge vermesi, önerge üzerinde lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmanın yapılmasından sonra Genel Kurulun salt çoğunluğu ile karar alması gerekir.
b) Toplantıya İştirak ve Temsilcilerin Yetki Belgesi 
Üyeler için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve toplantıya iştirak eden üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Yürütme Kurulu gerekli hallerde üyelerden kimlik göstermelerini de talep edebilir.
Kent Konseyine katılacak kurum ya da kuruluş temsilcileri için ilgili kurum ya da kuruluşlar, gönderdikleri üyelerin temsil yetkilerini kapsayan yazılı bir belgeyi Yürütme Kuruluna ibraz etmek veya göndermek zorundadır. Temsil yetkisinde meydana gelen değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesinin Yürütme Kuruluna ibrazı gerekir.
c) Divan ve Sandık Kurulu Seçimi 
Seçim gündemi ile toplanan Genel Kurulda Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanının açılış konuşmasını müteakip Genel Kurula katılan üyeler tarafından Genel Kurul üyeleri arasından Genel Kurulu idare etmek üzere en az üç kişiden oluşan Divan Kurulu ile seçime ilişkin olarak Sandık Kurulu Başkanı ve iki üyesi seçilir. Seçim ve oylama Genel Kurulca belirlenecek usule göre yapılır.
ç) Toplantı ve Karar Nisabı 
Genel Kurul hazır bulunanlar ile toplanır.
Genel Kurul, kararlarını Genel Kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır ancak bu çoğunluk Genel Kurul üye tam sayısının ¼'ünden az olamaz.
d) Kararların İlanı 
Kent Konseyi Genel Kurulunca alınan kararlar kamuoyuna uygun araçlarla duyurulur ve Kapaklı Belediye Meclisine yazılı olarak bildirilir.
B. Yürütme Kurulu 
Madde 15. Yürütme Kurulunun Oluşumu 
Yürütme Kurulu, Kent Konseyi genel kurul üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen beş asıl, üç yedek üye ile birlikte kadın ve gençlik meclisi başkanlarının ve kent konseyi başkanının katılımıyla toplam 8 üyeden oluşur.
Madde 16. Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri 
Yürütme Kurulu seçimi 15. Maddede belirtilen esaslar dâhilinde, Kent Konseyinin genel kurul üyelerinden istekli olanlar ve aday gösterilenler arasından Genel Kurul tarafından gizli oy, sözlü oy veya işaretle oylama ile ve açık tasnifle yapılır.
Yürütme Kurulunun görev süresi; birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl olup birinci dönemde görev yapan üyelerin ikinci dönemde aday olmak veya aday gösterilmeleri halinde tekrar seçilme hakları vardır. 
Yeni Yürütme Kurulu seçimi yapılıncaya kadar mevcut Yürütme Kurulu görevine devam eder.
Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde, yeni üyelik için, en çok oyu alan yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Yedek üyeler eşit oy almış ise isteklilere sorulur, tüm üyelerin istekli olması halinde yürütme kurulu tarafından kura çekimi yapılarak yeni üye belirlenir. Yeni üye ihtiyacı yedeklerle karşılanamaması halinde, yeni üye, 15. Maddede belirtilen esaslar dikkate alınmak kaydıyla, Genel Kurulca ilk genel kurul toplantısında seçim yapılarak belirlenir.
Madde 17. Yürütme Kurulunun Görevleri 
Yürütme Kurulu üst hiyerarşide yer alan normlarda ve bu Yönergede tespit edilen görevlerin haricinde,
a)Genel Kurulun gündemini tespit etmek,
b)Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri, önerileri ve talepleri Kapaklı Belediye Meclisine sunmak ve uygulamayı izlemek,
c)Meclislerin ve Çalışma Gruplarının raporlarını inceleyip, Genel Kurula sunmak görevlerini yürütür.
ç) Kent Konseyinin faaliyet raporunu hazırlar.  Hazırladığı raporu, Kent Konseyinin onayına sunar. 
d) Kaymakamlığın ve Belediye Başkanlığının da görüşünü alarak çalışma alanlarına göre kurulması düşünülen Kent Konseyi Meclisleri ile Çalışma Gruplarını belirleyerek genel kurulun onayına sunar.
e) Kent Konseyi Meclislerinin ve çalışma gruplarının çalışmalarını izler ve bunlara kolaylaştırıcılık hizmetlerinde bulunur.

Madde 18. Yürütme Kurulu Toplantısı ve Toplantı Gündemi 
Yürütme Kurulu, olağan toplantılarını Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreter tarafından bildirilen gün ve saatte yapar.
Yürütme Kurulunun gündemi; Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından Yürütme Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak tespit edilir.  Tespit edilen gündem, Yürütme Kurulu toplantısından en az 5 gün önce üyelere e posta, mektup veya çeşitli iletişim araçları ile bildirir.

Madde 19. Yürütme Kurulu Toplantılarında Toplantı ve Karar Nisabı 
Yürütme Kurulu, kararlarını Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğuyla alır. Eşitlik durumunda başkanın oyu 2 oy olarak kabul edilir.

Madde 20. Yürütme Kurulu Üyeliğinin Düşmesi 
Bu Yönergenin 10/c Maddesinde belirtilen Genel Kurul üyeliğinin düştüğü durumlara ilaveten Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez mazeret bildirmeden katılmayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Üyeler mazeretlerini, toplantı saatinden en geç üç saat öncesine kadar genel sekreterliğe yazılı olarak  bildirirler.

Madde 21. Yürütme Kurulu Başkanı 
Kapaklı Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulunun doğal üyesi olup,
a) Genel Kurula ve Yürütme Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yürütme Kurulu gündemini, -Yürütme Kurulu üyelerinin de görüşünü alarak- Genel Sekreter ile birlikte oluşturmak,
c) Kapaklı Kent Konseyini mahalli, milli ve milletlerarası düzeyde temsil etmek,
d) Konsey adına yürütülen çalışmalar konusunda Kent Konseyine ve organlarına bilgi vermek,
e) Kent Konseyinde alınan kararların takipçisi olmak, 
f) Yazılı ve görsel basına, basın bildirilerini sunmak veya Yürütme Kurulu marifetiyle bu amaçla bir temsilci görevlendirilmesini sağlamak.
g) Yürütme Kurulu tarafından alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve uygulanmasını takip etmek 
 ğ) Kent Konseyi yürütme kurulu başkanı veya görevlendirilen basın temsilcisi, basına veya kamuya yapacakları açıklamalarda, Genel Kurulu ve Yürütme Kurulunu bağlayıcı veya bu organlarda kararlaştırılmamış konularda kişisel beyanlarda bulunamaz.
h) Kent konseyi adına Kent Konseyi Başkanlığınca yapılacak her türlü yazışmayı Genel sekreterle birlikte imzalamak. görevlerini yürütür.
Madde 22. Genel Sekreter ve Sekretarya Hizmetleri 
Kapaklı Kent Konseyi Genel Sekreteri, Yürütme Kurulunun oy hakkından yoksun doğal üyesidir. Kent Konseyi hizmetlerinin yürütülmesini koordine eder ve Kapaklı Belediyesi tarafından önerilecek üç aday arasından yürütme kurulunca seçilir.
Kapaklı Kent Konseyi’nin iş ve işlem yoğunluğuna göre Sekretarya hizmetleri gerekiyorsa bu yazılı olarak Kapaklı Belediyesi Başkanlığına bildirilir ve Belediye Başkanlığı tarafından önerilecek personel arasından  Yürütme Kurulu tarafından seçilir. Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.
Genel Sekreter, sekretarya hizmetlerinin yürütülmesinden başka:
a)Kapaklı Kent Konseyinde alınan kararların kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip etmek ve süreçten Kapaklı Kent Konseyini bilgilendirmek,
b)Yürütme Kurulu gündemini, Kent Konseyi başkanı ile birlikte Yürütme Kurulu üyelerinin görüşlerini alarak oluşturmak ve gündemi 5 gün önceden Yürütme Kurulu üyelerine e posta, mektup veya çeşitli iletişim araçları ile bildirmek, 
c)Kent Konseyi Meclislerine ve Çalışma Gruplarına çalışmalarında teknik ve lojistik destek sağlamak,
ç) Konsey yazışmalarını Başkanlığın belirlediği usul ve esaslar dâhilinde yürütmek, dosyalama ve arşiv işlerini takip etmek, yazıları Kent Konseyi Başkanı ile birlikte imzalamak ve Kent Konseyine ayrılan bütçe imkânlarına paralel olarak Kent Konseyi organlarının ihtiyaçlarının karşılanması için lojistik destekleri sağlamak görevlerini yürütür.

C.  Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları 
Madde 23. Tanımı 
Kent Konseyi amacında ve çalışma programında yer alan konuların gerçekleştirilebilmesi için, toplumsal ve ekonomik sorunların çözülmesi amacıyla hazırlanmış veya hazırlanacak eylem projelerinin yaşama geçirilmesine yardımcı olmak amacıyla, öneriler ve projeler geliştirerek gönüllülük esasına göre çalışmalarda bulunmak üzere bir araya gelen topluluklara, Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları denir.
Madde 24. Meclislerin Kuruluşu 
Kent Konseyi Meclisleri, Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulda alınacak karar ile oluşturulur.
Madde 25. Meclislerin Görev ve Yetkileri 
Meclislerin görev ve yetkileri;
a)Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri sektörel öneri ve projeleri Genel Sekreter kanalıyla Yürütme Kuruluna bildirmek,
b)YG21 ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışarak, kuruluş amacıyla ilgili sorunları belirlemek ve çözümler üretmek,
c)Çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla genel kurulun kabulüne sunulmak üzere kendi iç yönergelerini hazırlamak,
ç)Faaliyet alanları ile ilgili olarak kuruluş amaçlarına ilişkin yürütme kurulunun da onayını alarak alt çalışma grupları oluşturmaktan ibarettir.
Madde 26. Çalışma Gruplarının Kuruluşu 
Çalışma Gruplarının kuruluşuna, Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Kapaklı Kent Konseyi Genel Kurulu karar verir.
Madde 27. Çalışma Gruplarının Yapısı 
a)Çalışma Gruplarının her biri Kapaklı Kent Konseyi Yürütme Kurulunca aşağıdaki esaslara bağlı kalınmak kaydıyla ilk dönem iki, ikinci dönem üç yıl süreyle belirlenir. Çalışma gruplarına katılım kişilerin yürütme kuruluna vereceği dilekçe ve yürütme kurulunun kabul kararıyla olur.

b)Çalışma grupları en az beş kişiden oluşur.

c)Çalışma gruplarında görev almak isteyen kişilerin çalışma gruplarının konularına hakim  ve bu konularda uzman ya da bilgili olması tercih edilir.

d)Çalışma Gruplarında yer alan üyelerin ölüm, istifa ve benzeri sebeplerle Çalışma Grubundan ayrılmaları veya çalışmaları mazeretsiz olarak üst üste üç kez aksatmaları halinde, yeni üyelerin belirlenmesi için  Yürütme Kurulu kamu kurumu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve v.b. temasa geçer. Yürütme Kurulu, Çalışma Gruplarından ayrılmaları halinde ise ilgili örgütlerin yeniden gösterecekleri temsilcileri ve gönüllü hemşeriler arasından seçim yapar.
e)Çalışma grupları çalışmalarını, Kent Konseyi yürütme Kurulunun hazırladığı “ Kapaklı Kent Konseyi Çalışma Grupları Yönergesindeki” esaslara göre yürütür.
Madde 28. Çalışma Gruplarının Görevleri 
Çalışma Gruplarının görevleri,
a)Kendi çalışma alanlarında geliştirdikleri sektörel öneri ve projeleri sekreterlik kanalıyla Yürütme Kuruluna bildirmek,
b)YG21 ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışarak, kuruluş amacıyla ilgili sorunları belirlemek ve çözümler üretmek,
c)Yürütme Kurulunun istemi halinde, belirlenen süre içerinde istenen konu ya da konularda rapor hazırlamak,
ç)Yıllık çalışma raporlarını Genel Kurula sunmaktan ibarettir.
Madde 29. Çalışma Gruplarının Faaliyetlerinde İzlenecek Yöntem 
Çalışma Grupları, çalışmalarını; Yürütme kurulunun bu yönergeye bağlı kalarak hazırlayacağı Kapaklı Kent Konseyi Çalışma Grupları Yönergesindeki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirir. İlk toplantısını Kent Konseyi Başkanlığının çağrısı üzerine belirtilen yer ve saatte Genel Sekreterliğin gözetimi altında yapar. İlk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan sekretaryasını kendi üyeleri arasından seçim yoluyla – açık oylama  ile -belirler.
Seçim, Çalışma Grubunun üye tam sayısının 2/3 katılımı ile yapılır.
Toplantıların yapılma sıklığı, toplantıların yapılacağı yer, toplantıya çağrı usulleri yürütme kurulunun ve genel sekreterinin görüşleri doğrultusunda kendileri belirler.
Tutanağa bağlanan toplantılarda alınan kararların birer nüshası, genel sekreter ve ya varsa sekretarya  aracılığı ile Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulur.
Çağrılar ve yazışmalar ile dokümantasyonunun muhafazası ve devamlılığı başkan , başkan yardımcısı ve yazman tarafından yerine getirilir.
V. SON HÜKÜMLER 
Madde 30. Bütçe
 Kapaklı Kent Konseyi çalışmaları ile ilgili harcamalar, Kapaklı Belediye bütçesinden belediye mevzuatına göre karşılanır.
Madde 31. Yürürlük 
Bu yönerge, Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.
Madde 32. Yürütme 
Bu yönerge hükümleri Kapaklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

 

İndir