Bizi Takip Edin

"KAPAKLIMIZ İÇİN ELELE"
Büyük Önder Atatürk
KAPAKLI KENT KONSEYİ MECLİSLER ÇALIŞMA YÖNERGESİ

KAPAKLI KENT KONSEYİ MECLİSLER ÇALIŞMA YÖNERGESİ

I. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1: Amaç

Bu yönergenin amacı, Kapaklı Kent Konseyince kurulan meclislerin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Madde 2: Kapsam

Bu yönerge, Kapaklı Kent Konseyi meclislerinin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Madde 3: Tanımı

Meclisler,  kent içinde yaşayanların din, dil, ırk, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin ve meclisleri her platformda temsil etmek üzere kurulan, özgür, demokratik ve doğrudan katılıma olanak sağlayan, toplum içerisindeki statünün güçlendirilmesi için çalışan gruplardır.

Madde 4: Dayanak

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

II. MECLİSLERİN KURULUŞU, GÖREVLERİ ve ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 5: Kuruluşu

KAPAKLI Kent Konseyi meclisleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. maddesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 8 Ekim 2006 günlü ve 26313 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kent Konseyi Yönetmeliği" kapsamında kurulmuştur. Meclisler ilk toplantısını KAPAKLI Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yaparlar.

Madde 6: Meclislerin Görevi

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b)  Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Madde 7: Çalışma İlkeleri

a) Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Kent konseyine, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak,

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

f) Kadın Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına KAPAKLI'da yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş tüm kadınlar gönüllü olarak katılabilir. Gençlik meclisine 18 ile 29 yaş arası Kapaklılı tüm gençler katılabilir.

g) Meclisler siyasi oluşum değildir. Siyasi amaçlarda faaliyet gösteremez.

ğ) Meclis toplantıları kamuya ve basına açık yapılır. İstisna hallerde meclis gizlilik yetkisine sahiptir.

III-MECLİSLERİN YAPISI

Madde 8: Meclislerin Oluşumu

Meclislere üye olmak isteyenler Kapaklı Kent Konseyi Başkalığına bir dilekçe ile başvururlar. Başvuru dilekçeleri yürütme kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Meclisler ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçer. Kadın ve Gençlik Meclis başkanları yürütme kurulunun birer üyesidirler. Meclisler aldıkları kararın yürütme kurulunun onaylaması ile kendi içinde alt gruplar oluşturabilirler.

Madde 9: Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi ve Boş Üyeliklerin Tamamlanması

a) Üyeler meclislerden ayrılmak istediklerinde yürütme kuruluna dilekçe verir. Dilekçe yürütme kuruluna ulaşıp kayda alındığında yürütme kurulunun ayrıca karar almasına gerek olmaksızın üyeliği düşer.

 b) Meclislerden ayrılmak isteyen üye, eğer meclis başkanı, başkan yardımcısı veya yazman ise yürütme kuruluna istifa dilekçesi verir. Yürütme kurulu 15 gün içerisinde toplanarak yeni üyenin seçimi için karar alır. Yeri, tarihi ve zamanını belirler. Bunu yazılı olarak meclislere bildirir. Meclisler yeni üyeyi seçinceye kadar eski üyenin görevi devam eder. Eski üye yaptığı ve yapacağı işlemler ile ilgili görevini bilgi vererek yenisine teslim eder.

c) Meclis başkanı, başkan yardımcısı veya yazman üyelerinden birisi üst üste üç toplantıya katılmadığında üyeliği düşer. Üyeliğin düştüğü yazılı olarak yürütme kuruluna bildirilir. Yürütme kurulu ve kadın meclisi yeni üyeyi seçer.

IV-KAPAKLI MECLİSLERİN ORGANLARI

Madde 10: Meclislerin organları şunlardır:

a) Meclis Başkanı

b) Meclis Başkan Yardımcısı

c) Meclis yazmanları

d)Meclisi Üyeleri

 

 

Madde 11: Toplanması, Seçim ve Çalışma Esaslarını Belirlemesi

Meclisler,  meclis başkanının yönetiminde,  başkanının bulunmaması halinde başkan yardımcısının yönetiminde, yönergenin on ikinci   maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile toplanır. Başkan ve başkan yardımcısının olmadığı toplantılara en yaşlı üye başkanlık eder ancak bu toplantılarda Belediye Başkanlığına sunulmak üzere bir karar alınamaz.

Madde 12: Meclis Toplantı Çeşitleri

Olağan ve Olağanüstü olmak üzere 2 şekilde toplanabilir.

a) Olağan meclis Toplantısı:  Meclislerin belirleyeceği ve yürütme kurulunun onaylayacağı yer, zaman ve periyotta toplanılır.

b) Olağanüstü Meclis Toplantısı: Meclisler; Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile doğrudan veya Kent Konseyi üyelerinin 1/3'ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önerge olarak teklif edilemez.

Madde 13: Meclisler Çalışma Yöntemi

a)Meclis Toplantılarının Gündemi, Tarihi, Yeri, Saati

Meclisler, toplantı gündemini, yerini, tarihini ve saatini kendileri belirler. Bunu uygun iletişim araçları Kent Konseyi Yürütme Kuruluna, üyelere ve halka duyurur. Toplantılar halka ve basına açıktır.

Olağan Meclis Toplantısında, önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılabilmesi için, üye tam sayısının 1/3' nün yazılı önerge vermesi, önerge üzerinde lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmanın yapılmasından sonra Genel Kurul'un salt çoğunluğu ile karar alması gerekir.

b)     Toplantıya İştirak

Üyeler için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve toplantıya iştirak eden üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Yürütme Kurulu gerekli hallerde üyelerden kimlik göstermelerini de talep edebilir.

c)      Divan Kurulu Seçimi

Seçim gündemi ile toplanan meclisler, meclis başkanının açılış konuşmasını müteakip meclis üyeleri arasından divan başkanı, yardımcısı ve iki yazman seçilir. Seçim, meclislerde belirlenecek usule göre yapılır.

d) Toplantı ve Karar Nisabı

Meclis hazır bulunanlar ile toplanır.

Meclis, kararlarını meclise katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır ancak bu çoğunluk meclis üye tam sayısının 1/4'ünden az olamaz.

e)  Kararların İlanı

Meclislerde alınan kararlar Kapaklı Kent Konseyi Yürütme Kurulunca görüşülür. Yürütme kurulunca uygun görülen kararlar Kapaklı Kent Konseyi Genel Kuruluna sunulur, kabul edilirse Belediye Meclisine yazılı olarak bildirilir.

Madde 14. Meclis Başkanı ve Yardımcısının Görevleri

a) Genel kurul, yürütme kurulu ve meclis üyelerinin görüş ve taleplerinin dikkate alarak toplantının gündemini belirlemek, gündem ile ilgili bildiri sunacak kuruluşları belirlemek,

b) Meclislerin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak

c) Mecliste alınan kararların yürütülmesini sağlamak

d) Genel Kurul kararlarının yerel yönetimlerde yerine getirilip getirilmediğini izlemek,

e) Yerel yönetimlerde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde Meclisi temsil etmek.

f) Meclislere katılımı arttırmak ve sağlamak.

g) Diğer iller ve ülkelerdeki meclisler ile bağlantı kurmak, birlikte proje üretmek ve bilgi alışverişinde bulunmak,

h) Meclis toplantılarının belirlenen gün ve saatte en geniş üye katılımı ile gerçekleştirilmesini ve üyelerin faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmesini sağlamak.

i) Kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak meclis tarafından saptanan sorunları ve çözümlerini yetkili mercilere iletmek ve takip etmek.

j) Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreteri ile ilişkileri yürütmek.

k) Üyeleri güncelleştirmek,

l) Meclisin hazırladığı projeleri tartışmak ve oylamak.

m) Meclislerin, Kent Konseyi Yönetmeliğine ve Kapaklı Kent Konseyinin onayladığı yönergelere göre çalışmasını sağlamak,

n) Toplantı ve üye kayıtları tutmak, gerekli yazışma ve görüşmeleri yapmak.

 

Madde 15: Meclis Toplantısı ve Toplantı Gündemi

Meclisler Meclis Başkanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından bildirilen gün ve saatte toplanır.

Meclislerin gündemi meclis başkanı tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, meclis üyelerine ve yürütme kuruluna en az 5 gün önceden yazılı veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilir.

Yürütme kurulunun kararı doğrultusunda meclis gündemine ilave yapılabilir. Ayrıca toplantı öncesinde ve toplantı sırasında toplantıya katılan üyelerin üçte birinin yazılı önerge vermesi ile gündeme madde ilave edilebilir.

 

Madde 16: Meclis Toplantılarında Toplantı ve Karar Nisabı

Meclis, kararlarını kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda

 bulunan üyelerin oy çokluğuyla alır. Eşitlik durumunda başkanın oyu 2 oy olarak kabul edilir.

Madde 17:  Meclis Başkanı

Meclis Başkanları,

a) Meclise başkanlık etmek,

b) Meclis gündemini Genel Sekreter ile birlikte oluşturmak,

c) Meclisleri mahalli, milli ve milletlerarası düzeyde temsil etmek,

d) Meclislerce yürütülen çalışmalar konusunda meclis üyelerine bilgi vermek,

e) Mecliste ve yürütme kurulunda alınan kararların takipçisi olmak,

f) Yazılı ve görsel basına yürütme kurulunun onayıyla basın bildirilerini sunmak veya bir temsilciyi yetkilendirmek,

g) Meclisler tarafından alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek ve uygulanmasını takip etmek,

h) Kadın ve gençlik meclis başkanları Kapaklı Kent Konseyi Yürütme Kurulunda yürütme kurulu üyeliği görevlerini yaparlar.

Madde 18: Meclis Başkan Yardımcısı

Meclis Başkan Yardımcısı, Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda meclise başkanlık eder ve başkanın tüm görevlerini ve yetkilerini yardımcısı sıfatıyla yürütür ve kullanır. Bu durumda, Başkan Yardımcısının yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları gibidir.

Madde 19: Yazman

a)     Meclis toplantı tutanaklarını deftere kayıt ederler,

b)     Toplantıya katılan üyelerin imza listelerini tutarlar,

c)     Kent konseyi genel sekreteri ile birlikte meclis üyeleri, diğer meclisler ve yürütme kurulu ile olan iletişimi sağlarlar

d)     Meclis başkanı ve başkan yardımcısının verdiği diğer görevleri yaparlar. 

V. SON HÜKÜMLER

Madde 20: Genel Sekreter ve Sekretarya Hizmetleri

Kapaklı Kent Konseyi Genel Sekreteri, meclislerin oy hakkından yoksun doğal üyesidir.

Kent Konseyi Genel Sekreteri, sekretarya hizmetlerinin yürütülmesinden başka,

a) Meclislerde alınan kararların kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip etmek ve süreçten KAPAKLI Kent Konseyini bilgilendirmek,

b) Meclislerin gündemini başkan ile birlikte oluşturmak ve gündemi meclis üyelerine bildirmek, diğer üyelerin yazılı olarak vermiş oldukları ilave gündem önerilerini gündeme dahil etmek,

c) Kent Konseyi Meclislerine ve Çalışma Gruplarına çalışmalarında teknik ve lojistik destek sağlamak görevlerini yürütür.

Madde 21: Yürürlük
Bu yönerge, Kent Konseyi Genel kurulunun kabulüyle yürürlüğe girer.

Madde 22: Yürütme
Bu yönerge hükümleri  Kapaklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

 

 

İndir